Onga - Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése


 

Kezdőlap

Beruházás bemutatása

Hírek

Projekt alapadatok

Fotógaléria

Kapcsolat

 

Üdvözöljük Onga Város Önkormányzata árvízvédelmi projektje honlapján!

 

A honlap az "Onga - Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése" című, KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 kódszámú projekthez készült el.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg.

A fejlesztés az „Önkormányzati Árvízvédelmi fejlesztések” tárgyú felhívás támogatási keretéből készül.

 

Kedvezményezett Támogató Közreműködő Szervezet
Onga Város címere Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logója Energia Központ Nonprofit Kft. logója

 

Beruházás bemutatása


A projekt Onga Város Ócsanálos településrésze árvízvédelmi helyzetének megoldására és védelmének biztosítására készült. Szükségességét Onga-Ócsanálos jelenleg meglévő védelmének nem megfelelősége, a kiépített árvízvédelmi biztonság a jogszabályi (és gyakorlati) követelményeknek nem megfelelősége és a térség árvízvédelmi helyzete határozta meg.

A Hernád jobb oldali mellékvize a Vadász patak, ami Ócsanálos árvízvédelmi biztonsága szempontjából fontos szerepet játszik. A települést keleti oldalról a Hernád, dél és nyugat felől a Vadász patak határolja. Árvízvédelmét északon, északkeleten az önkormányzati tulajdonú elsőrendű árvédelmi töltés, keleten a Hernád magaspartja, délkeleten a magaspartba bekötő körtöltés, délen és nyugaton pedig a Vadász patak elsőrendű állami fővédvonalként kezelt, balparti, visszatöltésezett szakasza alkotja.

Ócsanálos településrész 1989 előtt nem szenvedett közvetlenül az árvizektől, a korábbi árvizek alacsonyabb szinten vonultak le, a meglévő körtöltés a belterületet megvédte. A legnagyobb vízszintek azonban 1989 után folyamatosan növekedtek, és a legutóbbi években már egész utcákra, alkalmanként Ócsanálos teljes területére kiterjedők voltak az elöntések.

2004 és 2006 nyarán minden korábbinál magasabb árvíz vonult le a Hernád folyó magyarországi szakaszán. 2006. június első napjaiban a folyó szlovákiai vízgyűjtőjén leesett nagy csapadék hatására rendkívül hevesen áradó víz a Hernád folyó felőli magasparton az ideiglenes, homokzsákokból épült védvonalon átszivárogva elöntötte az alacsonyabban fekvő területeket. A víz lakásokat vett körül és öntött el.

A települést 2008-ban újabb árvíz érintette, súlyossága az előzőeket nem érte el.

A legsúlyosabb helyzet 2010. június 6.-án alakult ki, amikor 517 cm-rel tetőzött a Hernád Gesztelynél, Ócsanálos település ekkor teljes elöntésre került. Elrendelték a község kitelepítését.

A Hernád-völgy veszélyeztetett községei számára az árvízveszély komoly társadalmi és településfejlesztési probléma. Az elhárítás szükségessége Onga-Ócsanáloson a 2004. évi árvíz után kapott nagyobb hangsúlyt, a helyi önkormányzat azóta szorgalmazza a meglévő gátak fejlesztését. Az utóbbi évek árvíz helyzete, a védekezésre fordított jelentős pénzeszközök, az okozott károk nagysága, a lakosság lelki és fizikai megterhelése a projekt megvalósításának szükségességét igazolják.

A projekt eredményeként árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése – új töltésszakasz építése, a meglévő töltésszakasz megfelelő biztonságúra fejlesztése valósul meg a következők szerint:

 • Az árvízvédelmi körtöltés a település D-K- ÉK-É részén kül- és belterületeket érintve épül 1919 m hosszon (ahol a beépültség és a folyó elvándorlása miatt a töltésépítéshez nincs elegendő hely, kisebb helyigényű vasbeton árvízvédelmi támfal létesül), 1231 m hosszú árapasztó csatorna egyidejű kialakításával.
 • A Vadász patakon vízkormányzó, vízszintszabályozó zsilipek kerülnek beépítésre úgy, hogy kisebb vízhozamig a teljes vízmennyiség a patak mederben vezetődik el, árvizes időszakban a zsilipek lezárásával a nagyvizek az árapasztó csatornán a Hernád folyóba kerülnek levezetésre.
 • A töltéssel védett területen összegyülekező csapadékvizek zárt csatornán a töltéstestbe épített kettős elzárású zsilipes csőátereszen jutnak majd át a Hernád folyóba.

 

Hírek

Sajtómegjelenés generálása

2013.10.11.

On-line sajtómegjelenések


Projektesemények összefoglaló történései

2013.09.02.

Földvásárlás:
Onga Önkormányzata árvízvédelmi töltés létesítése céljából megvásárolta a magánszemélyektől az adás-vétellel tervezett, projekttel érintett ingatlanokat, mely a Támogatási Szerződés kötésekor még nem volt az önkormányzat tulajdonában. A területek tulajdonosait érintő vételárak kifizetésre kerültek, mely után a földhivatali záradékolásra alkalmas tervek elkészültét követően elindulhatott a földhivatalban az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés.


Kisajátítás, kártalanítás:
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal kisajátítási határozata alapján a tulajdonosok és az egyéb jogosultak részére a kártalanítási összegek megfizetését, vagy az ügygondnokos esetekben a letétbe helyezést követően a birtokba adás is megtörtént.

 

Területszerzéshez kapcsolódó jogi feladatok:
A kisajátítási határozat alapján Önkormányzatunk tulajdonjogának a bejegyzése az érintett ingatlanok tekintetében megtörtént, az adás-vétellel érintett ingatlanok tekintetében ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés a Földhivatalban folyamatban van, így a megbízott ügyvéd még nem fejezte be a tevékenységét.


Régészeti Hatástanulmány készítés:
A B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatósággal való szerződéskötésre 2012.04.18.-n került sor, mely a 2001. évi LXIV. tv. módosulása miatt 2012.11.30.-n felmondásra került és új két szerződés kötetett, melynek keretében először az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére szerződtünk 2012.12.07.-n. A tevékenység elkészült.


Régészet:
A megelőző feltárásokra vonatkozó szerződés - az ERD elkészültét követően - 2013.06.24.-n került a második szerződés keretében aláírásra. Ez a tevékenység is befejeződött.


Menedzsment tevékenységek:

A közbeszerzési eljárás eredményeként a feladat ellátására megbízott cég a projekt előrehaladásával összhangban, szerződésszerűen végzi a tevékenységét, többek között pl. folyamatosan tartja a kapcsolatot a többi projektrésztvevővel, segíti az önkormányzatot a projekt ütemszerű lebonyolításában, konzultál a Közreműködő Szervezettel.


Közbeszerzés:

Az összes projektszereplő kiválasztása megtörtént. A megbízott közbeszerzési tanácsadó a projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződés időtartamának lejártáig köteles még Önkormányzatunk rendelkezésére állni.


Lőszermentesítés:

A tevékenység elkészült, a kapott Tanúsítvány szerint: A lőszer-mentesítési tevékenység alá vont területek 8m-es mélységig katonai-rendeltetésű robbanószerkezetet nem tartalmaznak! A kijelölt terület 3m-es, a gátak és anyagnyerőhelyek 8m-es mélységig lőszermentesek! 


Felújítás, építés/kiviteli tervezés:

A DIAMIT Zrt. az Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztésének tervezési, kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződéses megállapodás szerinti munkákból a tevékenységét a munkaterület átadását követően a kiviteli tervdokumentumok készítésével és engedélyeztetésével kezdte. Elkészült és az építés is elkezdődött. Az időjárás az elmúlt időszakban kedvezett a kivitelezési munkáknak. Várhatóan szeptember végére összességében kb. a munkálatok felénél fognak tartani és a szerződéses megállapodásban rögzített teljesítési időpontot semmi nem veszélyeztetni, sőt még az is előfordulhat, hogy az átadás a tervezettnél korábban megtörténhet.


Mérnöki feladatok:

A kivitelezési munkálatok során az építés folyamatos műszaki ellenőrzése, szakmai kontrollálása, terveknek való megfelelés biztosítása folyamatban van, a műszaki átadás-átvétellel fejezi majd be a tevékenységét. 


Tájékoztatás, nyilvánosság:

Ócsanálos településrész lakossága tájékoztatása szórólappal megtörtént, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján megjelentetett hirdetménnyel tettük közzé a projekt céljait és eddigi eredményeit. Sajtó-nyilvános eseményként nyitórendezvény, valamint lakossági fórum került megszervezésre. Sajtóközleményt küldtünk ki a projekt indításáról. Kihelyeződött az ,,A" típusú hirdetőtábla a munkaterületen. A sajtómegjelenések összegyűjtése és a fotódokumentáció készítése, illetve az önálló projekt honlap frissítése folyamatos.


Hatósági ügyintézés:

Vízjogi létesítési engedély hatályossága meghosszabbítása; ehhez szakhatóság bevonása; régészethez kapcsolódó környezetvédelmi tevékenység merült fel eddig; valamint tulajdonjogszerzéssel, földhivatali záradékoltatással és bejegyző határozat törlésével kapcsolatos földhivatali eljárások folytatódtak le.

További médiamegjelenések összegyűjtése

2013.07.22.

Sajtómegjelenések

Médiamegjelenések összegyűjtése

2013.06.11.

Sajtómegjelenések

Sajtóközlemény a projekt indításáról

2013.06.11.

KEOP Sajtóközlemény

Lakossági fórum

2013.06.10.

Meghívó

Nyitórendezvény

2013.06.10.

Meghívó
Onga nyitórendezvény forgatókönyv
Meghívottak listája nyitórend
Prezentáció


Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

2013.03.01.

Mivel a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet és KFF általi minőségbiztosítása jelentősen elhúzódott és maga az eljárás lefolytatása is az Önkormányzaton kívül álló okból az átlagosnál hosszabb időt vett igénybe, ezért a közbeszerzés lezárásaképpen a Szerződéses Megállapodás aláírására csak 2013 januárjában kerülhetett sor. Mivel nyertes ajánlatban 12 hónapos teljesítési határidőt vállalt a kivitelező, látszott, hogy a Támogatási Szerződésben rögzített 2013.05.31. megvalósulási időpontot nem tartható, így önkormányzatunk a megvalósulási határidő 2014.03.31-re történő módosítását kérelmezte a projekt Közreműködő Szervezeténél.

Projekt indító kooperációs megbeszélés

2013.02.06.

Mivel 2013. január elején Önkormányzatunk aláírta az árvízvédelmi fejlesztés kivitelezői szerződését, az építési munkák megkezdése ellőtt fontosnak tartottuk egy projektindító megbeszélés összehívását, melyre meghívó került kiküldésre az érintett projektrésztvevőknek a projekt kommunikálására szolgáló mappán keresztül. Kapták:

Önkormányzat:

Madzin Tibor

Lengyel Henrietta


Kivitelező:

Mantlik Péter

Tóth László


FIDIC mérnök szervezet:

Tompa Csaba

Viszoki Csaba


Projektmenedzsment szervezet:

Kronovitter Béla

Palik Szilvia

A Kivitelező figyelmét felhívtuk arra, hogy a kiviteli terv elkészítésével megbízott tervező megjelenését feltétlenül biztosítsa az eseményen. Napirendi témák:

 • munkakezdéshez szükséges dokumentumok
 • műszaki ütem
 • régészeti feltárás
 • kiviteli tervezés
 • KEOP eljárásrend (pénzügyi elszámolás, műszaki tartalom módosítás, szerződésmódosítás témaköre)
 • egyéb felmerülő kérdések

Megkezdődhet a projekt fizikai megvalósítása

2013.01.31.

A „Vállalkozási szerződés Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztésének tervezési, kivitelezési munkálataira vonatkozóan, PIROS FIDIC könyv alapján. KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002” tárgyú sikeres közbeszerzési eljárást követően, 2013. január 3-án Madzin Tibor polgármester és a közbeszerzési tender nyertese, a Diamit Zrt. nevében teljes körűen felhatalmazva és eljárva Mantlik Péter, Karóczkai Tímea cégvezetők aláírták az árvízvédelmi fejlesztésre vonatkozó kivitelezői szerződést.

 

A szerződéses megállapodás aláírásával párhuzamosan az arculati követelményeknek megfelelően „A” típusú tábla is kihelyezésre került a munkaterületen.


A tervek szerint a munkálatok a következő hónapokban a kiviteli tervek készítésével kezdődnek és várhatóan 2014. év elejéig tartanak.

 

A közel egy milliárd forint értékű projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közbeszerzési eljárás lezárásaképpen a Vállalkozási Szerződés aláírása megtörtént

2013. január 3.

Több éves előkészítést követően megkezdődhetnek az árvízvédelmi fejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési munkák Onga nagyközség Ócsanálos településrészén. Az önkormányzat több mint 800 millió forint európai uniós támogatást nyert a probléma megoldására.

 

A gondos előkészítést követő eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetősége Onga Nagyközség Önkormányzatának arra, hogy megbízást adjon az összesen 877.642.300 Ft elszámolható összköltséggel és 100%-os európai uniós támogatással megvalósuló projekt kivitelezési munkáira. Az előkészítő munkát Közreműködő Szervezetként a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. felügyelte.

 

A képviselő-testületnek a beérkezett ajánlatokról szóló döntését követő összegezés alapján a Szerződéses Megállapodás (letöltés) aláírására 2013.01.03-án került sor, aki a tevékenységét a szerződése szerinti kiviteli tervdokumentumok készítésével kezdi.

 

A beruházásról a 06-46/543-000 telefonszámon, továbbá a http://www.onga.hu/arvizvedelem/ címen elérhető honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Projekttevékenységek megvalósulásával kapcsolatos történések2012.10.02.

A projekt Onga nagyközség Ócsanálos településrésze árvízvédelmi fejlesztését tartalmazza. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint közel 20 hónap alatt valósul meg: 2011.10.06.-2013.05.31., de a projekt közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt majd a Támogatási Szerződés módosítása szükséges, melyet az építési Vállalkozási Szerződés aláírásának függvényében fog Önkormányzatunk kezdeményezni a Közreműködő Szervezetnél.

 

FÖLDVÁSÁRLÁS:

Onga Nagyközség Önkormányzata árvízvédelmi töltés létesítése céljából megvásárolta a magánszemélyektől az adás-vétellel tervezett összesen 23 db projekttel érintett olyan ingatlant (2139; 2140; 2121; 2107/2; 2136/1; 2120; 2113/2; 2119; 2088; 2141; 2110; 2105/2; 2113/1; 2116; 2108; 2101/2; 2111; 2103; 2101/1; 2104; 2109; 2112; 2114), mely a Támogatási Szerződés kötésekor még nem volt az önkormányzat tulajdonában.

Az ügyvéd miután felkereste a 43 fő eladót hozzálátott a végleges szerződések előkészítéséhez. Utolsó szerződések aláírására 2012.09.12-én került sor.

 

KISAJÁTÍTÁS, KÁRTALANÍTÁS:

Gombos Ágnes ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján a B-A-Z Megyei Kormányhivatal az Önkormányzat kisajátítás iránti kérelmének helyt adva meghozta határozatát, mely alapján a tulajdonosok és az egyéb jogosultak részére megállapított kártalanítási összegek folyamatosan kifizetésre kerültek a projekt kisajátítással érintett területeihez (12 db: 0338/3; 0339; 0334/1; 0332/1; 0342/1; 0338/1; 0328/3; 2086/2; 2100; 2106/1; 2137; 2138 hrsz-ú ingatlanok), vagy a kijelölt ügygondnokos esetekben a Miskolc Városi Bíróságon letétbe helyeződtek.

 

LŐSZERMENTESÍTÉS:

A piaci ár igazolásához bekért árajánlatok alapján 2012.03.14-én szerződtünk le a Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft.-vel a feladat ellátására. 2012.04.16-án átvette a cég a területet az önkormányzattól, 2012.04.23-án a munka végeztével pedig visszaadta. Tanúsítványa szerint: A lőszer-mentesítési tevékenység alá vont területek 8m-es mélységig katonai-rendeltetésű robbanószerkezetet nem tartalmaznak! A kijelölt terület 3m-es, a gátak és anyagnyerőhelyek 8m-es mélységig lőszermentesek!

 

TERÜLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYVÉDI DÍJAK:

Piaci ár igazolásához bekért árajánlatok alapján a feladat ellátására vonatkozó szerződés 2012.03.08-án került aláírásra. Az ügyvéd intézte a kisajátítási határozat alapján a további teendőket a Kormányhivatalnál, illetve a végleges Adásvételi Szerződések megkötését a magánszemély tulajdonosokkal. Még az Önkormányzat tulajdoni lapokon tulajdonosként való bejegyzése, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés van hátra a Földhivatalban.

 

RÉGÉSZET:

A jogszabály által kijelölt szervezettel (B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatóság) való szerződéskötésre 2012.04.18-án került sor. Ez után a 2001. évi LXIV. tv. (a kulturális örökség védelméről) 2012.05.01-jétől módosult, így az Önkormányzatnak újra szükséges szerződnie a szervezettel. Az új szerződés tervezet a megelőző feltárásra vonatkozóan elkészült, a napokban kerül a képviselő-testület elé még az aláírás előtt.

 

PROJEKTMENEDZSMENT:

A Kbt. VI. fejezet szerinti (3 meghívásos) általános egyszerű eljárás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a feladat ellátására vonatkozó szerződés 2011.12.27-én került aláírásra. A megbízott cég folyamatosan tartja a kapcsolatot a többi projektrésztvevővel, segíti az önkormányzatot a projekt ütemszerű lebonyolításában, konzultál a Közreműködő Szervezettel.

 

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ:

Piaci ár igazolásához bekért árajánlatok alapján a feladat ellátására vonatkozó szerződés 2011.10.18-án került aláírásra. A projektszereplők kiválasztása - építésre vonatkozó megállapodás kivételével - megtörtént.

 

FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS / KIVITELI ÉS EGYÉB SZAKÁGI TERVEK:

A kiviteli terveket készítő cég a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás keretében kerül majd kiválasztásra, mely eljárás az építés projekttevékenységgel együtt került kiírásra.

 

FIDIC MÉRNÖK, MŰSZAKI ELLENŐR:

2011. évi CVIII tv. 122§ (7) bekezdés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás) eredményeként a feladat ellátására vonatkozó szerződés 2012.03.30-án került aláírásra.

 

TÁJÉKOZTATÁS:

Piaci ár igazolásához bekért árajánlatok alapján a feladat ellátására vonatkozó szerződés 2012.03.08-án került aláírásra. Akadálymentes, folyamatosan működő és frissülő internetes projekt honlap elkészült. Ócsanálos településrész lakossága tájékoztatására szolgáló szórólap 120 példányban elkészült. Az Önkormányzat hirdetőtáblán megjelentetett hirdetménnyel tette közzé a projekt céljait és eddigi eredményeit.

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részéről tartott közbenső helyszíni ellenőrzés megállapításai

2012.09.18.

„A projekt megvalósítása a 2011.09.26-án hatályba lépett Támogatási Szerződésben és a 2 db változás-bejelentésben foglaltak szerint folyamatban van. Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rendszerezetten, eredetiben, illetve a megjelölt helyeken hiteles másolatban rendelkezésre álltak a helyszíni ellenőrzés során. A projekt fizikai és pénzügyi előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. A termékek/szolgáltatások teljesítése a támogatási szerződéssel összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok, a közbeszerzésekre, az állami támogatásra és a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok be lettek tartva. Az esélyegyenlőség követelményeit figyelembe veszik.”

Hamarosan kiválasztásra kerülhet a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeképpen projektünk kivitelezője

2012.09.18.

Önkormányzatunk a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdte a projekt köz/beszerzési eljárásai lefolytatásához szükséges cég kiválasztásához kapcsolódó árajánlatok bekérését. Így a képviselő-testület döntése értelmében a HKT szerződés 2011.10.18-án aláírásra került.

A kivitelezés és kiviteli, és egyéb tervek tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz az első ajánlati dokumentáció még 2011-ben elkészült, áttekintésre megküldésre is került a Közreműködő Szervezetnek, mely hiánypótlást írt hozzá elő, mivel a műszaki tartalom nem volt megfelelő. Időközben a Kbt. is megváltozott, így az egész dokumentációt az új 2012.01.01-től hatályos törvény alapján át kellett dolgoznia a közbeszerzési tanácsadónak. Az új Kbt. szerinti átdolgozás 2012. januárban megtörtént, viszont akkor még hiányzott hozzá a műszaki leírás, ugyanis az ajánlati dokumentáció műszaki vonatkozású részeit a Közreműködő Szervezet leírása és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. „Az építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma” melléklete szerint kellett módosítani.

2012 márciusában indult a második körös egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, hiánypótlás után a tanúsítvány kiadása 2012. április 16-án kelt levél szerint történt meg. Ez után következett 2012. április 23-án az NFÜ KFF tanúsítvány megkérése, melyre a két hiánypótlást követően 2012. július 10-én kelt fax üzenet szerint került sor. Ennek eredményeként 2012 júliusában feladtuk az ajánlati felhívást. A bontási eljárás időpontját ekkor 2012.09.05-re tűztük ki, azonban az ajánlati felhívás az eljárás közben módosult, így a bontás új időpontja 2012.09.17. lett.

Ennek alapján úgy tervezzük, hogy a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésére a Kbt. szerinti minimálisan adandó időtartamokat figyelembe véve leghamarabb 2012. november 5-én kerülhet sor, feltételezve az eljárás eredményességét (amennyiben az Érintettek nem élnek jogorvoslattal). Ezt követően a szerződés aláírásának napján a munkaterült átadása is megtörténhet.Információs anyagok, kiadványok

2012.09.17.

Hírdetmény
SzórólapÓcsanálos településrész árvízi kockázatai csökkenése

2012. június 29.

A projekt szükségességét Onga-Ócsanálos jelenleg meglévő védelmének nem megfelelősége és a térség árvízvédelmi helyzete határozza meg. A településen a gyorsan érkező árvizek ellen gyakorlatilag nem lehet sikeresen védekezni. A települést az utóbbi években többször is sújtotta árvíz: 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban és 2010-ben. Az utóbbi évek árvíz helyzete, a védekezésre fordított jelentős pénzeszközök, az okozott károk nagysága, a lakosság lelki és fizikai megterhelése a projekt megvalósításának szükségességét igazolják.
A KEOP-2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések című pályázati konstrukcióval megnyílt a lehetőség a probléma megoldására. A második fordulós támogatási szerződés 2011. szeptemberében lépett hatályba. Az elnyert támogatás összege: 877 642 300 Ft.

A projekt közvetlen célja, az adott folyószakaszra meghatározott mértékadó árvízszint figyelembevételével tervezett 1919 m árvízvédelmi töltés és 1231 m árapasztó csatorna megépítése.

A megvalósítás a kiépítettség növekedését és a védelmi biztonság növekedését eredményezi.

A projekt a veszélyeztetett településen egyenlő biztonságú védvonalszakasz kiépítését tartalmazza. Eredményeként az árvíz veszélyeztetettséggel érintett települést védő töltés a védelemhez szükséges teljes hosszban kiépül az előírások szerinti méretben és biztosítja a mértékadó árvízszint elleni védelmet, tehát a kiépítettség 100%-os lesz.

A projekt megvalósulása után nagyobb árvízi biztonságba kerülő állandó lakosság: 261 fő

A fejlesztések eredményeként létrejövő árvízvédelmi létesítmények által védendő vagyonérték több mint egy milliárd forint.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Árvízvédelmi fejlesztés Ócsanáloson

2012. június 01.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.1.2/2F konstrukció első fordulójában Onga nagyközség pályázata 21,8 millió Ft támogatásban részesült az árvízvédelmi fejlesztése előkészítésére. 2011. II. negyedévben a település sikerrel pályázott a 2. fordulóban is, melynek következtében megkezdődhetett az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítása.

Az Új Széchenyi Terv keretében több mint 800 millió forint értékű árvízvédelmi fejlesztés indulhat ősszel Onga nagyközség Ócsanálos településrészén az Európai Unió 100 százalékos támogatásával.

Onga KEOP-os támogatásnak köszönhetően fejleszthet a nagyobb árvízvédelmi biztonság érdekében, melynek keretében a közigazgatásilag Onga nagyközséghez tartozó Ócsanáloson a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő árvízvédelmi fejlesztés valósul meg a következők szerint:

 • A meglévő, de már nem megfelelő műszaki állapotú és nem kellő (előírt) biztonságú árvízvédelmi vonal továbbfejlesztése, melyen belül:
  • A meglévő töltés 989 méteres szakasza rekonstrukciója valósul meg, azaz egyidejű felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a jelenlegi rendszer eredeti állapotának helyreállításán (töltés állékonyság erősítése) túlmenően a megvalósítás eredményeként megszűnjön a magassági hiány is.
  • A rekonstrukcióval érintett jelenlegi töltésszakasz összefüggő folytatásaként (bővítéseként) további 930 méter árvízvédelmi védvonal épül ki.
 • A fejlesztés részeként megépül 1231 méter árapasztó csatorna is a Vadász patak vizének Hernád folyóba bevezetése céljából, a település Vadász patak felőli megfelelő védelmének biztosítása érdekében.

Árvízvédelem: milliárdhoz közeli fejlesztés Ongán

2012. március 20.

Az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával több mint 870 millió forint értékű árvízvédelmi fejlesztés indulhat Onga nagyközség Ócsanálos településrészén, már csak a kivitelező kiválasztása van hátra.

A várhatóan 2012 májusában kezdődő és 2013 áprilisára befejeződő építési beruházással Ócsanálos árvízvédelmi biztonságáért a Vadász patakot árapasztó csatorna kiépítésével a nagyvizektől tehermentesítik. A Vadász patakon vízkormányzó, vízszintszabályozó zsilipek kerülnek beépítésre. Ócsanálos árvízvédelmi körtöltése – a Hernád folyó jobbparton – a település D – K – ÉK – É részén kül- és belterületet érintve kerül kiépítésre. Ahol a folyó vándorlásával erősen megközelítette a települést, valamint a birtokviszonyok miatt rézsűs, méretezett földtöltés kialakítására nincs lehetőség, ott árvízvédelmi támfal létesül. Az ezt követő szakaszon pedig a meglévő töltés erősítésére kerül sor.


Aláírásra került Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozó Támogatási Szerződés

2011. október 10.Az "Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése" című projekt tervezett elszámolható összköltsége 877 642 300 forint, melyhez 100% támogatást biztosít a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetés.

A Támogatási Szerződés 2011. szeptemberi hatályba lépését követően elkezdődhet a köz/beszerzési eljárások előkészítése.

A projekt 2011. október elején kezdődik és várhatóan a tervezettek szerint 2013. május végére valósul meg.

Onga nagyközség árvizekkel erőteljesen veszélyeztetett Ócsanálos településrésze belterületének védelme érdekében a jogszabályban meghatározott méretekkel és magassági biztonsággal kiépített árvízvédelmi mű létesül, melynek keretében a Vadász patak település melletti szakasza tehermentesítésére a nagyvizektől árapasztó csatorna épül ki, illetve a meglévő töltésszakaszok fejlesztése valósul meg, valamint a magasparton új töltés kerül kialakításra.


Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Onga – Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése

Támogaási Szerződés azonosító száma: KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002


Pályázati felhívás:
 Önkormányzati Árvízvédelmi fejlesztések


Kedvezményezett megnevezése:
 Onga Város Önkormányzata


Közreműködő Szervezet:
 NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.


Támogató alap:
 Kohéziós Alap


Projekt elszámolható összköltsége:
 737.961.007 Ft


Támogatás összege:
 737.961.007 Ft


Támogatás mértéke:
 100 %


Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
 2011. október 06.


Projekt tervezett megvalósulásának napja:
 2014. március 31.


Támogatási Szerződés hatályba lépése:
 2011. szeptember 26.


Engedélyes tervezés:
 SAVITERV Kft. (3530 Miskolc, Király u. 6.)


FIDIC mérnök / műszaki ellenőri tevékenység:
 ÁZSIÓ 2000 Kft. (3780 Edelény, József A. út 12.)


Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés:
 DIAMIT Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1.)


Területszerzéssel kapcsolatos ügyvédi díjak:
 Boschánszky Ügyvédi Iroda (3530 Miskolc, Városháztér 22. I/1.)


Régészeti megfigyelés, feltárás:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.)


Lőszermentesítés:
 DETEKTOR PLUSSZ 11 Lőszermentesítő Kft. (3400 Mezőkövesd Mihály u. 24.)


Általános menedzsment:
 KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)


Közbeszerzési tanácsadó:
 OPTIMÁL 20 Kft. (3780 Edelény, Napsugár út 20.)


Tájékoztatás:
 Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, Köztársaság u. 62.)
FotógalériaKivitelezés előrehaladása - 2013.09.13.

 Lakossági fórum - 2013.06.10.

 Nyitórendezvény - 2013.06.10.

 Kivitelezés - 2013.06.01.

 Régészet - 2013.05.21.

 Koordinációs értekezlet - 2013.05.02.

 Koordinációs értekezlet - 2013.03.20.

 Koordinációs értekezlet - 2013.02.06.

 A tábla - 2013.01.03.

 Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírása - 2011.12.27.

 
Kapcsolat

 

Onga Város Önkormányzata

 

Cím: 3562 Onga, Rózsa utca 18.

 

E-mail: onga@onga.hu

 

Telefon: (46) 543 - 000

 

Fax: (46) 543 - 000

 

Honlap: Projekt honlapja

 

Az érdeklődők a fenti elérhetőségeken informálódhatnak projektünkről, mellyel az Önkormányzat biztosítja annak a lehetőségét a lakosság és az érintett célközönség számára, hogy a kivitelezéssel vagy projekttel kapcsolatos véleményüket, javaslataikat, bejelentéseiket megtegyék. Személyesen és telefonon munkanapokon 8.00-16.00 óra között érhető el. Az azonnal nem megválaszolható észrevételekre, kérdésekre azokat az illetékes szakembereknek eljuttatva írásban, vagy visszahívás keretében kapják meg a választ az érdeklődők.


Vissza