Új bölcsőde kialakítása Ongán


kép

 
A projekt megnevezése:

ÚJ BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA ONGÁN, A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA

Támogatás összege: 153.175.300 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028
A projekt kezdete: 2017. 10. 01.
A projekt befejezése: 2021. 06. 30.
Kedvezményezett: Onga Város Önkormányzata
Támogatás mértéke: 100%Onga Város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 8 km-re keletre, a régi Abaúj megye legdélebbi csücskében található. A település a Bükk és a Zempléni hegység, illetve a Sajó és a Hernád folyók közé ékelődik, kettészeli a Bársonyos-patak, északi határainál a Vadász patak ömlik a Hernádba. Ongán kívül még Ócsanálos, illetve Ongaújfalu található a város közigazgatási területén belül, mint önálló külterületi egységek, külterületi lakott helyek. Ócsanálost a Hernád árvizei évről évre veszélyes helyzetbe hozzák, komoly kihívás elé állítva ezzel a város önkormányzatát, mely mindezidáig a szakhatósági szervekkel és a helyi lakossággal példaértékűen összefogva, a nagyobb katasztrófát meg tudta akadályozni. Onga lakóinak számát tekintve az 5000 főt meghaladó települések közé tartozik, mely lélekszámban jelentős, 20,1% a cigány etnikum aránya (a 2011-es népszámlálás adatai szerint.) A település lakosságának száma folyamatosan növekszik. Onga a 105/2015 (IV.23). Korm. rend. alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, magas a tartós munkanélküliek aránya, többgenerációs munkanélküliség kezd kialakulni. A település fejlett intézményhálózattal rendelkezik, melynek működtetése az egyre romló gazdasági helyzet ellenére az önkormányzat legfontosabb feladata. A településen megtalálható az önkormányzati alapellátási körbe tartozó összes szolgáltatás és annak teljes intézményrendszere. A városban az óvodai ellátás biztosított, a férőhelyek a szükséges kapacitással rendelkeznek. Az intézmények óvodai nevelőoktató munkát látnak el. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységük a családi neveléssel együtt a gyermek személyiségének és képességeinek fejlesztése, gondoskodás a testi nevelésről, felkészítés az iskolai életmódra 3-6 éves korig. A gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolában oldja meg a település és a szülők. Az óvoda a családban nevelkedő három éven felüli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését oldja meg.


FEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A projekt keretében Ongán egy két csoportszobás bölcsőde építésére kerül sor, mivel Ongán az utóbbi időben jelentős igény mutatkozik bölcsődei ellátásra, azonban az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik megfelelő kapacitással, infrastrukturális feltételei nem biztosítottak ennek az igénynek a kielégítésére. Az óvoda épülete a közelmúltban több átalakításon és bővítésen esett át, emiatt már nincs elegendő hely az ingatlanán további bővítésre, új épület építése szükséges. Az erre vonatkozó tervezői nyilatkozat a pályázat mellékletét képezi. Az önkormányzat a fentiek miatt egy új bölcsőde komplex létesítményének építését határozta el a hamarosan a tulajdonába kerülő 1516, 1515, 1520 helyrajzi számú ingatlanokon. Az elképzelés szerint itt egy kétcsoportos bölcsőde épület kerülne kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel és játszóudvarral. Az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakította, ennek következtében intézményünk szeptember 1-jétől nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, mivel a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásának biztosításához, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény, a települési önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni. A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításában foglalt követelményeknek sem felel meg jelenleg intézményünk, csak a támogatási kérelemben megvalósításra kerülő fejlesztés által. Amennyiben a projekt megvalósítására nem kerül sor Onga Város Önkormányzata nem tudja önerőből biztosítani a törvényi, rendeleti módosításoknak megfelelően a bölcsődés gyermekek ellátását.


MŰSZAKI-SZAKMAI PARAMÉTEREKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS

Mint az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésére törekszünk, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Figyelembe vételre kerül a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja, és biztosításra kerül, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A PROJEKTNEK NINCS ELŐRE LÁTHATÓ KLÍMAKOCKÁZATA. Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység nem történik. A BERUHÁZÁS NEM KÜLTERÜLETEN, DE ZÖLDMEZŐS FEJLESZTÉSKÉNT VALÓSUL MEG. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe vette és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során tervezésre került a projektarányos akadálymentesítés. Infokommunikációs akadálymentesítés megvalósul. A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. A támogatást igénylő települési önkormányzat rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően. A projektjavaslat a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz és helyi szükségleteken alapulnak. Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (0-3 éves) igényeinek megfelelnek. Főzőkonyha kialakítására nem került sor, csak melegítő konyha kerül kialakításra az új intézményben. A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A tervezett projekt 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. A projekt, infrastrukturális fejlesztés mellett ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal hozzájárulva az integráltság megvalósításához. A megvalósítandó ESZA fejlesztésről a megalapozó dokumentumban szükséges kitérni. Kapcsolódás az Európai Szociális Alapokhoz (ESZA) A férőhely bővítés kapcsán ESZA típusú támogatást kívánunk igénybe venni a munkavállalóink képzési, bér-és járulékköltségeinek támogatására (újonnan felvett dolgozók foglalkoztatása, képzése). A TOP 5.3 intézkedés keretein belül a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok megvalósítását tervezzük. A fejlesztési elképzelés a prioritás programjaival szinergiában valósul meg. A beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában a pályázó nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP-3.2.1 felhívásából támogatást. A projekt előkészítésébe, tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonására kerül sor, aki a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy. Bemutatása a megalapozó dokumentumban található, önéletrajza annak mellékletét képezi. A projekt keretében bölcsődei férőhely kialakítására kerül sor. A jelenlegi óvoda épület telekhatáron belül már nem bővíthető, így a felmerült szükségletek kielégítésére szolgáló bővítés az épületen már nem kivitelezhető, az erre vonatkozó tervezői nyilatkozat a pályázat mellékletét képezi. A település és vonzáskörzetének ellátottságára vonatkozó bemutatás és demográfiai változások kimutatása a megalapozó dokumentumban került részletesen kifejtésre. Kiválasztási kritériumok A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A megalapozó dokumentumban mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz. A projekt kapcsolódása más fejlesztési programokhoz Kapcsolódás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztését, életpályájának javítását, a képzési rendszerek fejlesztését, a dolgozói mobilitás ösztönzését és a már állományban lévő bölcsődei dolgozók, (óvoda) pedagógusok képzését (ESZA) az EFOP finanszírozza. A humán erőforrásunk szakmai fejlesztésének támogatás érdekében, illetve az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében EFOP forrást kívánunk igénybe venni. Kapcsolódás az Európai Szociális Alapokhoz (ESZA) A férőhely bővítés kapcsán ESZA típusú támogatást kívánunk igénybe venni a munkavállalóink képzési, bér-és járulékköltségeinek támogatására (újonnan felvett dolgozók foglalkoztatása, képzése). A TOP 5.3 intézkedés keretein belül a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok megvalósítását tervezzük. A fejlesztési elképzelés a prioritás programjaival szinergiában valósul meg. A fejlesztés hozzájárulás a területi különbségek csökkentéséhez A megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek, javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára a településen. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A projekt megvalósítása illeszkedik a Borsod-Abaúj-Zemplén–Megye Integrált Területi Programjának célkitűzésihez. Hozzájárul a térség gazdasági versenyképesség javításához, munkahelyteremtéshez, illetve az innovációs tevékenységek ösztönzéséhez, azáltal, hogy a fejlesztés révén lehetővé válik a kisgyermekes, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérése. A projekt eredményeként a helyi társadalom munkaerő- piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javul. A PROJEKT RÉVÉN 2 BÖLCSŐDEI CSOPORT KERÜL KIALAKÍTÁSRA, MAXIMUM 24 FŐVEL. Ezáltal hozzájárul az ITP - ben rögzített „a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” megnevezésű indikátor teljesítéséhez, melynek célértéke 1447 fő. A beruházás új bölcsődei férőhelyet hoz létre, 2 új csoport szobával. A fejlesztés elősegíti a 0-3 éves gyerekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését. Az intézmény az alapfeladatain túli szolgáltatást nyújt. RÉSZLETES MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM Elhelyezkedés: Tervezési terület Onga városban a Mészáros Lázár utcában helyezkedik el, csendes kertvárosi környezetben. A építési területet 3 önálló 1515,1516,1520 hrsz. telkek összevonásával alakítjuk ki. Az épület gyalogosan, gépjárművel egyaránt jól megközelíthető. Terepadottságok: Az fejlesztési terület lejtését terepviszonyait figyelembe véve az építési terület síknak tekinthető. Közműellátottság: Az ingatlan közműcsatlakozásai az utcai közműhálózatról biztosított, az alábbiak szerint: - ivóvízhálózat - gázhálózat - elektromos hálózat – szennyvízhálózat


Építési telek paraméterei, előírt szabályozás:

-        Rendezési tervben előírt szabályozási értékek (részletesebben lsd.: Szabályozási terv, illetve Helyi Építési Szabályzat)
-        Beépítés módja: szabadon álló
-        Építési telkek területe: 2160 m2
-        HRSZ: 1515,1516,1520
-        Épület paraméterei – tervezett állapot:
-        Építmény szintszáma: földszint padlóvonal: ±0,00 m - Járdaszint: -0,15 m
-        Épület hasznos (nettó) alapterülete: 561,67 m2
-        Épület bruttó alapterülete: 643,89 m2
-        Beépítési %-ék: 29,81

 

1.1.1 Helységkimutatás
1. fogyóeszköz tároló 6,00
2. selejt raktár 6,00
3. játék raktár 6,00
4. közlekedő 34,36
5. öltöző 13,34
6. mosdó 3,96
7. WC 1,80
8. zuhany 4,32
9. teakonyha-étkező 15,08
10. gondozónői 18,56
11. bölcsőde vezető 18,56
12. aulatér 46,50
13. akadálymentes mosdó-wc 3,60
14. közlekedő 4,00
15. t.eszk.tároló 3,20
16. melegítőkonyha 20,16
17. fehér mosogató 5,58
18. előtér 3,87
19. badella mosó 3,78
20. öltöző 4,50
21. Zuhany-wc 4,50
22. közlekedő 28,38
23. öltöztető 12,14
24. gyerekszoba 50,28
25. fürösztő 24,01
26. gyerekszoba 50,28
27. öltöztető 12,14
28. játék,heverő,ágyn.raktár 16,63
29. kerti játék és matrac tároló 11,00
30. szemét tároló 5,22
31. kézmosó 4,89
32. fűtőhelyiség 10,41 453,05
33. fedett előtér 38,24
34. fedett terasz 70,38 108,62
Mindösszesen: 561,67


Mellékelt engedélyezési terv alaprajzán feltüntetettek szerint. 1.1.2 Akadálymentesség A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) követelményei alapján az elsődlegesen fogyatékos személyek használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló rendeltetési egységet és helyiséget az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni és megvalósítani. Előírások: 2 Akadálymentes parkoló kialakítása: Az épület elhelyezkedése miatt a főbejárat közvetlen közelében akadálymentes parkoló elhelyezésére nincs lehetőség. A 1 db, 3,50 x 5,50 akadálymentes parkolót az épület nyugati vége mentén, saját telken belül biztosítjuk, ahonnan a bejárat lépcsőzés mentesen és védett úton elérhető. Az akadálymentes parkoló a könnyebb megtalálhatóság érdekében megfelelő jelöléssel van ellátva. 3 Járdák, rámpa: A rámpákat csúszásmentes burkolati elemekből kell kialakítani, a teherbírásnak megfelelő aljazatok biztosítása mellett. 4 Burkolatok, kapaszkodók: A közlekedők hidegburkolatai csúszásmentes kivitelben, vezetősáv biztosítása mellett készülnek. A bejáratoknál kontrasztos burkolatjelölést kell alkalmazni. Az irányváltás, nyílászárók jelzésére taktilis és vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzés készül 30 cm széles burkolati sávval. 5 Korlátok kialakítása: Az épület kialakításánál a terepszintet, illetve az épület belső padlóvonalát úgy kell kialakítani, hogy a térburkolat emelkedésével biztosítani tudjuk az akadálymentes bejutást az épületbe. Rámpa kialakítására nincs szükség a terepadottságok miatt. 6 Az akadálymentes WC-mosdót az akadálymentes tervezési irányelvek, előírások alapján kell kialakítani az ott rögzített berendezési tárgyak és felszerelések elhelyezésével. 7 A helyiségek ajtószámozása min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos színezéssel készüljön. 8 A közösségi helyiségekben indukciós hurkot kell beépíteni a hozzá kapcsolódó erősítő berendezésekkel együtt. 9

Tájékoztató táblák, névtáblák elhelyezése 1,5 m középmagasságban, kontrasztos feliratozással és Braille jelekkel kiegészítve kerüljön kialakításra. 10 Falnyílások, ajtókeretek színkontrasztos kialakítása. 11 Bejáratok kialakítása. A bejárati ajtók szabad nyílása min. 0,95 m legyen. Egyéb ajtók min. 90 cm szabadnyílással készülnek, kialakítása OTÉK szerint. 12 Kapcsolók, elektromos dugaljak elhelyezése az akadálymentesség feltételeinek betartásával történjenek. Szerkezet, technológia - Alapozás: A falazatok alatt sávalap készül, mélysége a talajmechanikai adottságok illetve a magyarországi területeken érvényes fagyhatár figyelembevételével rendezett terepszint alatt cca.110-130 cm, de a teherhordó altalajt el kell érni. Alaptest szélessége szélső főfalak alatt 60 cm, középfőfalak alatt 45 cm. Alsó soványbeton minősége: C12/15- X0b(H)- 24- F1. Az alaptestek felső 30 cm-ét koszorúszerű vasalással kell ellátni, betonminőség: C20/25-XC2-24-F2, betonfedés: 4,0 cm. A válaszfalak alatt monolit vasbeton gerendákat kell készíteni, amelyek a főfalak alatti alapkoszorúval azonos építési szinten kerülnek kialakításra és vasszerelésükkel az alapkoszorúba kerülnek bekötésre. - Szigetelések: az épület vízszintes talajpára elleni szigetelését az épület teljes felületén lefektetett, legalább 10 cm szélességben lángolvasztásos hegesztéssel felületfolytonosított Villas poliészterfátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes vastaglemez beépítésével biztosítani szükséges. A vizes helyiségeket (mosdók) használati víz ellen szigetelni kell, mind vízszintes, mind függőleges irányban, kenhető szigeteléssel. Javasolt szigetelőanyag vízszintes felületen SCHÖNOLASTIC 2K-DS, függőleges felületen SCHÖNOLASTIC 2K-DS vízhatlan folyékony fóliaszigetelés, a találkozási élek, hézagok áthidalása SCHÖNOLASTIC FUGENDICHTBAND-dal történik, vagy ezzel egyenértékű egyéb kenhető szigetelőanyag. - Lábazati fal: beton lábazat, betonminőség: C20/25-XC2-24-F2, betonfedés: 4,0 cm, kiegészítő, Austrotherm XPS TOP-P zártcellás XPS hab hőszigeteléssel, és legalább 25 cm magasságig felhajtott talajnedvesség elleni szigeteléssel. - Függőleges teherhordó szerkezet: falazatok Porotherm 44 HS illetve belső főfal esetés Porotherm 30 HS falazóelemekből készülnek. A falazat összefogására felső síkjukon vasbeton koszorú kerül kialakításra, melyek 30 cm szélességűek, kiegészítő hőszigetelést kapnak. A pillérek (63 cm-nél kisebb) kizárólag monolit vasbeton szerkezettel készülnek. A kézi falazóelemmel készült falazatok felett 5 cm vastag teherelosztó és kiegyenlítő falegyen készül, a födém fogadására. Az új és régi falazatok csatlakozási pontjainál a falazatok kötését minden esetben biztosítani szükséges. - Belső válaszfalak: A belső térelválasztó szerkezetek Porotherm PTH10 válaszfal falazóelemmel készülnek. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagokban vezetett 2,8 mm- es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falhoz csatlakoztatni, bekötni. Esetlegesen (egyeztetést követően) a Porotherm válaszfalak kiválthatók száraz építési technológiára (pl. Rigips szerelt válaszfal rendszer, UA merevítőprofillal, ásványgyapot hangszigetelő kitöltéssel) a vizes helyiségek kivételével. A válaszfalak többlet teherrel nem terhelhetők, vizes és egyéb berendezések csak külön tartószerkezettel szerelhetők. - Födémszerkezet: Előregyártott vb. födémmel készül, statika szerint. - Koszorú: a főfalak fölött körben, a födémezés keresztmetszeti magasságában folyamatos vonalvezetésű koszorú készül. - Tetőszerkezet: a lapostetős részeken értelemszerűen nem készül tetőszerkezet. A magastetős épületrészeken faanyagú, melyet szabványos ácskötésekkel kell kialakítani. Szerkezeti csomópontokban szegezett kapcsolat nem építhető! A faanyagot leszabás és kapcsolati felfúrások után áztatásos vegyi-, gomba- és lángmentesítéssel kell ellátni, csak azt követően építhető be. – Tetőhéjalás : Hornyolt cserépfedés. - Nyílásáthidalások: terv szerinti nyílászárók támaszközeinek megfelelő Porotherm elem magas áthidalókat kell elhelyezni. főfalban : 3 db. PHT S jelű elemmegas áthidalások 8 cm kiegészítő hőszigeteléssel válaszfalban : PHT A10 - Nyílászárók: külső homlokzaton egyedileg legyártott műanyag nyílászárók. Belső nyílászárók egyedi gyártású fa nyílászárók. Az üvegfelületek, üvegajtók kialakításánál gyártásánál figyelembe kell venni, hogy az üvegek vastagsága és szerkezete olyan kialakítású legyen, amely biztonságot nyújt minden építmény használó számára. A sérülésveszély elkerülése érdekében nagy üvegezett felületeket, üvegajtókat 1-1,50 magasságban érzékelhető jelöléssel kell ellátni. Nyílászárók külső oldalon műkő, belső oldalon fa ablak könyöklőt kapnak. - Kémény: Gépészet szerint - Felületképzések: Belső padlóburkolat nagy kopásállóságú kerámia (csúszásmentes), vizes helyiségek oldalfala 2,1 m-ig 20 x 25-ös csempeburkolattal készül. Belső felületek színes diszperzites háromrétegű festéssel készülnek. - Bádogosmunkák: az épületen STRABICORT ereszcsatorna és lefolyócsövet kell elhelyezni. Az épület környezetében keletkezett esővizek elvezetését járdák, csepegtetőjárdák kiépítésével, azok épülettől való lejtésének megadásával biztosítani szükséges. Rétegtervek: 1 TALAJON FEKVŐ PADLÓ - 0,8 cm laminált parketta - 1 rtg. iszappapír - 0,2 cm önterülő felületkiegyenlítés - 6 cm aljzatbeton - 1 rtg. technológiai szigetelés - 10 cm lépésálló hőszigetelés - Villas E-G 4 F/K szig. lemez lángolvasztással rögzítve - 0,5 cm felületkiegyenlítés - 10 cm vasalt aljzatbeton - 15 cm kavicsterítés - döngölt föld - termett talaj 2a TALAJON FEKVŐ PADLÓ - 1 cm mázas kerámia + ragasztó - 6 cm aljzatbeton - 1 rtg. technológiai szig. - 10 cm lépésálló hőszigetelés - Villas E-G 4 F/K szig. lemez lángolvasztással rögzítve - 0,5 cm felületkiegyenlítés - 10 cm vasalt aljzatbeton - 15 cm kavicsterítés - döngölt föld - termett talaj 2b TALAJON FEKVŐ PADLÓ - 1 cm csúszásmentes ker. burk. + ragasztó - 1 rtg. kenhető vízszigetelés - 6 cm aljzatbeton + aljzatkiegyenlítő - 1 rtg. technológiai szigetelés - 10 cm lépésálló hőszigetelés - Villas E-G 4F/K szig lemez lángolvasztással rögzítve - 0,5 cm felületkiegyenlítés - 10 cm vasalt aljzatbeton - 15 cm kavicsterítés - döngölt föld – termett talaj 3 PADLÁSFÖDÉM - 2,4 cm ritkított deszkázat (helyenként a megközelíthetőség miatt 3 x 15 cm-es léckereten - 25 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés - 1 rtg. párazáró fólia - 20 cm MF 200/B körüreges födémpanel - 1 cm vakolat, felületsímitás 4 HATÁROLÓ FALSZERKEZET - 10 cm kiegészítő hőszigetelés vékony vakolattal. - 1,5 cm falkiegyenlítő vakolat - 44 cm Porotherm HS 44 profi falazóelem - 2 cm beltéri falkiegyenlítő vakolat - falsímítás, festés 5 MAGASTETŐ HÉJAZATA - cserépfedés - 3cm 30x50 mm láng-, gomba- és biológiai kártevő védelemmel ellátott cserépléc - 3 cm 30x50 mm láng-, gomba- és biológiai kártevő védelemmel ellátott ellenléc - rácserősített alátétfólia - 15 cm 80/150 mm láng-, gomba- és biológiai kártevő védelemmel ellátott szaruzat.

A projektünk megvalósításával hozzájárulunk a város helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott célok eléréséhez: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyerekek esélyegyenlősége megteremtődjön, gyermekétkeztetés biztosítása, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek bölcsődei ellátásának biztosításához, a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások fenntartásának biztosításához, bővítéséhez, hozzájárulva a szegregáció ellen küzdelemhez.


Megvalósítás helyszíne:
3562 Onga, Bem apó utca 44.


Az új Bölcsőde építészeti tervek:

 

Közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok:

Árazatlan költségvetések:

Tervdokumentációk:

 

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép kép kép

 

kép kép


Vissza