TelepülésfejlesztésÉpítéssel kapcsolatok információk

1.) ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A települési önkormányzatoknak a településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata és egyben jogszabályi kötelezettsége is.

A településfejlesztés, településrendezési és településkép védelmével kapcsolatos feladatokat az önkormányzatoknak a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb – különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) – követelményekkel összhangban, a humánus, élhető környezetre és az esztétikus, hagyományos településkarakteren, településképi értékeken alapuló kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével, főépítészi szakmai támogatással kell végrehajtani.

Ezen eszközök célja, hogy az országos keretszabályozást, illetve a helyi adottságokat figyelembe véve alakítson ki egy olyan szabályrendszert, mert jogszabályi kereteket biztosít az építési szándéknak, oly módon hogy az a magán és közérdeket leginkább figyelembe vegye.

Ezen feladat keretében a korábbi településrendezési eszközök felülvizsgálata és a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetése megtörtént. Ezen hosszú munkafolyamat eredményeképpen új Településterv és Helyi Építési Szabályzat 2023. szeptember 1-től hatályos, amely az alábbi linken megtekinthető:

https://or.njt.hu/eli/v01/726038/r/2023/25/2023-09-01

2.) Főépítészi tájékoztatás
 HIRDETMÉNY

 

Onga Város Önkormányzata a település hosszútávú közérdekű településfejlesztési céljainak elérése érdekében új településterv készítéséről döntött a 121/2021. (X.19.) számú határozatában.

 

A településfejlesztési tervet, a településrendezési terv véleményezési dokumentációját, a helyi építési szabályzat tervezetét, valamint a fenti dokumentumok megalapozó és alátámasztó dokumentumait egyeztetésre bocsátjuk.

 

A dokumentumok az alábbi linken keresztül elérhetőek, letölthetőek:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1s1Lv9mkL3dHzKTKtzdRZCQlduqvFzZ7f?usp=sharing

 

Javaslatot, véleményt írásos formában, a hirdetmény megjelenésének napjától számított 16 napig (2022. október 12-ig) lehet benyújtani. Az észrevételeket minden esetben indoklással kell alátámasztani, valamint a jogszabályon alapuló vélemények esetében a pontos jogszabályhelyet is meg kell jelölni.

 

A véleményezési eljárás során az Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.23.) számú, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelete 2. számú melléklete szerinti partneri adatlapot kell használni, amely átvehető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az alábbi linkről:

 

Partneri adatlap (link)

 

Az adatlapot papír alapon a Hivatal címére (3562 Onga, Rózsa u. 18.) vagy elektronikus levélben az onga@onga.hu email címre küldhetik meg.

 

Segítő közreműködésüket köszönjük!

 

Onga, 2022. szeptember 26.

 

Dr. Trizsi Zalán sk.
      polgármester

 

 

 Onga Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS)
Korszerű, helyi konszenzuson alapuló fejlesztési dokumentumok nélkül a város felkészületlen a területi folyamatok kezelésére, kisebb az esélye a fejlesztési támogatások megszerzésére, az itt élő polgárok életminőségének javítására, illetve a helyi gazdaság fejlesztésére.

 

Fontos, hogy nem csak a hosszú távú jövőképet és célokat megfogalmazó fejlesztési koncepciót kell elkészíteni, hanem a középtávú cselekvést megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) is.


Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló dokumentumként lehetővé teszi Onga város számára az átgondolt, tervszerű fejlődést. Maga az ITS egyben szükséges feltétele is annak, hogy Onga városa gazdaságfejlesztési, turisztikai és városfejlesztési pályázatokon tudjon indulni.


Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. decemberében 97/2016. (XII.13.) sz. határozatával fogadta el a város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melynek felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályok és a Pénzügyminisztérium által megadott új módszertan alapján, a 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozóan  megtörtént.  A feladatok elvégzése külső szakértők bevonásával történt.  A dokumentumokat Onga Város Önkormányzata a 46/2022. (IV.28.) sz. határozatával elfogadta.

Az ITS az alábbi elemekből áll:

 

Onga Város Önkormányzata a partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja a felülvizsgálat során is a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését. Az ITS egyeztetési tervezetét írásban véleményezték a - jogszabály szerinti - egyeztetésben részt vevő államigazgatási szervek.

Az ITS készítésével kapcsolatban beérkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok itt megtekinthetőek.Településképi Arculati Kézikönyv

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján településképi rendelet megalkotásáról döntött. A rendelet szakmai megalapozását településképi arculati kézikönyv készítésével támasztja alá, melynek munkaközi példánya itt érhető el. 

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv.


Az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc – Tornyosnémeti közötti szakaszát érintő beruházás miatt Onga Város településrendezési tervmódosításának végleges dokumentumai


Az M30 gyorsforgalmi út hálózati szerepe kettős: egyrészt bekapcsolja Miskolcot, az országharmadik legnépesebb városát, valamint a Sajó-völgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmiúthálózatba, másrészt jelentős szerepet játszik az európai úthálózatban is, teljes hosszában a „Via Carpathia” néven Klaipeda–Thessaloniki közötti, Kelet-Európai Gyorsforgalmi útifolyosó része. Az M30 gyorsforgalmi út részét képezi a transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T hálózatnak. Tornyosnémeti településnél található határátkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített R4 Kassa–Miglécnémeti (’Kosice–Milhost') gyorsforgalmiúthoz.
Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közti szakasza érinti Onga város külterületét, ezért a nyomvonal által szükségszerűen igénybevett területeken a településrendezési eszközök módosítása és kisajátítások végrehajtása szükséges.