Onga város honlapja

Szlovák nyelvű ismertető Angol nyelvű ismertető Német nyelvű ismertető Akadálymentes változat
Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

A település főbb adatai:

2019. január 1. napján  
Népesség: 4866 fő
Lakóépületek: kb. 1485 db.
Elektronikus ügyintézés
Multicultural Youth Educate the European Union
Önkormányzati választás 2019
Európai Parlamenti választás 2019
Önkormányzati választás 2014
Fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és szolgálati lakás felújítása Ongán
Zöld Város projekt
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ONGÁN
ÚJ BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA ONGÁN
Onga és térsége foglalkoztatási paktum
Onga paktum marketing
Az 1956-os emlékév Logo
Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázatok

Kiemelt Linkek:

Közérdekű adatok Magyar Államkincstár Az Ongai Kulturális Egyesület honlapja Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyvtár Görgey Artúr Általános Iskola Takarékbank Zrt. honlapja Ongai Horgász Egyesület Tata Lovasudvar Az Ongai Kékdaru Archívuma Péli Tibi honlapja
Adobe Reader letöltése
Véletlen képek OngárólVéletlen képek OngárólVéletlen képek OngárólVéletlen képek Ongáról

Ongai Szociális Szolgáltató Központ

Településünkön az Ongai Szociális Szolgáltató Központ integrált szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézmény, önálló szakmai és szervezeti egységenként kialakított formában látja el a személyes gondoskodás feladatait.

 

Fenntartója:

 Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása

3562 Onga, Rózsa u. 18.

 

Intézményvezetője:

 Hadházi Ferencné

 

Elérhetősége:

 46/464-277

 

Székhelye:

3562 Onga, József A. u. 5.

Telefon: 46/464-277, e-mail cím: ongahadhazi@freemail.hu

Feladat ellátás:

idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgálat

 

Telephelye:

3562 Onga, Rákóczi u. 28.

Telefon: 46/464-825, 46/794-154

Feladat ellátás:

I. épület: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés

II. épület: fogyatékosok nappali intézménye, intézményen belüli foglalkoztatás

 

Alaptevékenységi köre:

 • nappali ellátás:
  • idősek klubja,
  • fogyatékosok nappali intézménye (szociális foglalkoztatás)
 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • családsegítés
 • tanyagondnoki szolgáltatás
 • támogató szolgálat

 

Társulás formában a következő alapszolgáltatásokat látja el:

 • Családsegítés (ellátási terület: Arnót, Bükkaranyos, Emőd, Kisgyőr, Onga, Sajópetri)
 • Gyermekjóléti szolgálat (ellátási terület: Arnót, Bükkaranyos, Emőd, Kisgyőr, Onga, Sajópetri)
 • Házi segítségnyújtás (ellátási terület: Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Harsány, Kisgyőr, Onga, Répáshuta) 
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ellátási terület: Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Harsány, Kisgyőr, Onga, Répáshuta)
 • Támogató szolgálat (ellátási terület: Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri, Onga)

 

A Fogyatékosok Nappali Intézményét és a szociális foglalkoztatást Miskolc járás területére kiterjedően biztosítja.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik, melyet az Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez kell eljuttatni.

Kérdéssel illetve tájékoztatásért az intézményvezetőhöz és a dolgozókhoz lehet fordulni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A kérelemhez mellékelni kell:

-   orvosi igazolást és a jövedelemnyilatkozatot

-   támogatószolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a rászorultsági vizsgálathoz szükséges dokumentumokat 

-   házi segítségnyújtásnál a gondozási szükséglet megállapításához szükséges zárójelentést, leleteket stb.

-   gondnokság tényéről szóló dokumentumot

-   nyilatkozat, arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást 

nem kell nyilatkozni családsegítés és tanyagondnoki szolgáltatás esetén

A szociális rászorultság vizsgálata

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát.

 A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni:

a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi

aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylő besorolása a b)-e) pont szerinti vagy amelynek 1. pontja szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása egészségi állapot alapján indokolt, és a felülvizsgálat határideje - amennyiben megjelöl ilyet - nem járt le, illetve

ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;

b) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;

c) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát;

d) a súlyos fogyatékosság igazolására a következő iratok fogadhatóak el:

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

Amennyiben a szociális rászorultság az Szt. alapján több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.

A házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni. A szolgáltatás iránti kérelem és a gondozási szükséglet megállapítása alapján az intézményvezető dönt az ellátás biztosításáról. 

Tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétel esetén az ellátást kérő személyesen, telefonon, vagy írásban 2 nappal az ellátást biztosítása előtt bejelenti igényét a tanyagondnoknak vagy az intézményvezetőnek. Az intézményvezető dönt az ellátás biztosításáról, erről értesíti az ellátást igénybevevőt szóban vagy írásban.

Állami fenntartású intézmény lévén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről a társulás által fenntartott Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője dönt.

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára

a)     az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;

b)     az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

c)     panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

d)     az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

e)     az intézmény házirendjéről;

f)      a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;

g)     a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

 

 A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles

a)     nyilatkozni az bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;

b)     adatokat szolgáltatni az intézményben a Szt. törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;

c)     nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.

 

A szolgáltatások igénybevétele családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén is önkéntes, kivéve azon eseteket, ahol a jogszabály az intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő. A szolgáltatásokért térítési díjat nem kell fizetni. A központot felkereső lakosokat ügyfélfogadási rendben fogadják a családgondozók. Mindkét szolgáltatás társulás keretein belül biztosított, az intézmény tájékoztatja a lakosságot, a szolgáltatást nyújtó szakembereknek az adott településen való elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.

 

Intézményünk küldetése, hogy az ellátási területünkön élő szociális helyzete, egészségi vagy mentális állapota miatt nehéz élethelyzetbe került egyéneknek, családoknak az életminőségét és életkilátását hosszú távon és eredményesen segítsük a szakmai munka minőségének javításával. Szolgálatunk hiteles és megbízható partnere kíván lenni minden szolgáltatást igénybevevőnek. Arra törekszünk, hogy klienseink elégedettségét növeljük, és a szakmai, etikai és törvényi előírások betartásával minél gyorsabban tudjunk reagálni a felmerülő problémákra.

 

 

Az egyes szolgáltatásokról szóló tájékoztatók: 

 

 

 

kép kép kép
kép
kép  kép
     


Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...